Työttömyysturvasanasto

A E I J K L M O P S T V #

A

Ansiopäiväraha

A-kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahan perusosan ja mahdollisen lapsikorotuksen lisäksi palkan mukaan määräytyvän ansio-osan.

Takaisin alkuun ↑

E

Eläkeputki

Eläkeputkella tarkoitetaan lisäpäiväoikeutta, eli oikeutta päivärahaan enimmäisajan täyttymisen jälkeen tietyn ikäisenä.

Lue lisää kohdasta Lisäpäiväoikeus.

Takaisin alkuun ↑

Enimmäistyöaika

Päivärahan tai sovitellun päivärahan maksaminen edellyttää, että hakujaksolla (tai tarkastelujaksolla) tehty työ ei ylitä 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, katsotaan enimmäistyöajaksi työaikalaissa tarkoitettu säännöllinen työaika, 40 tuntia viikossa.

Takaisin alkuun ↑

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden ajalta viideltä päivältä viikossa, 300-500 päivän ajan. Enimmäisaikaan vaikuttavat hakijan ikä ja työhistorian pituus.

Saat ansiopäivärahaa 300 päivän ajalta, kun työhistoriasi on enintään kolme vuotta. 400 päivää voit saada ansiopäivärahaa, kun olet ollut töissä yli kolme vuotta. Jos olet yli 58-vuotias työssäoloehdon täyttyessä ja olet ollut töissä viimeisen 20 vuoden aikana vähintään viisi vuotta, olet oikeutettu 500 päivän enimmäismaksuaikaan.

Takaisin alkuun ↑

I

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus annetaan, kun toistaiseksi voimassaoleva työsuhde päättyy. Irtisanomisilmoituksesta käy ilmi muun muassa irtisanomisen syy ja työsuhteen päättymispäivä.

Takaisin alkuun ↑

Irtisanomisajan palkka

Irtisanomisajan palkka on vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkan ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Takaisin alkuun ↑

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Takaisin alkuun ↑

J

Jaksotus

Työsuhteen päättyessä maksettu taloudellinen etuus jaksotetaan työsuhteen viimeisestä päivästä lukien eikä jaksotusajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jaksotettavien päivien lukumäärä saadaan jakamalla maksettu summa laskennallisella päiväpalkalla. Jaksotusaikaan lasketaan päivät maanantaista perjantaihin.

Takaisin alkuun ↑

Jatkohakemus

Jatkohakemuksella tarkoitetaan ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen jälkeen täytettävää hakemusta. Sen voi lähettää, jos työssäoloehto ei ole täyttynyt uudestaan tai edellisestä hakemuksesta ei ole kulunut yli kolmea kuukautta. Jatkohakemus täytetään neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta.

Takaisin alkuun ↑

Jäsenmaksuvapautus

A-kassan jäsenmaksusta ei ole vapautusaikoja, jos olet pelkästään työttömyyskassan jäsen.

Jos olet myös ammattiliiton jäsen, voit tiedustella vapautusaikaa jäsenmaksuista esimerkiksi työttömyyden tai opiskelun ajalta liittosi jäsenpalvelusta.

Takaisin alkuun ↑

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 edellistä viikkoa.

Takaisin alkuun ↑

Jälkisuoja

Päätoimisen yritystoiminnan aloittanut palkansaajakassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassassa niin sanotun jälkisuojan eli 18 kuukauden ajan. Jälkisuoja-aikana työttömäksi jäänyt voi saada entisen suuruista ansiopäivärahaa palkansaajakassasta 300-500 päivän enimmäisajan täyteen. Jälkisuoja lakkaa jäsenen täyttäessä yrittäjän työssäoloehdon tai hänen toimittuaan yrittäjänä yli 18 kuukautta.

Myös yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvällä on oikeus jälkisuojaan samoin ehdoin. Yrittäjän jälkisuoja päättyy, kun jäsen täyttää palkansaajan työssäoloehdon.

Lue lisää jälkisuojasta täältä.

Takaisin alkuun ↑

K

Karenssi

TE-toimisto voi määrätä karenssin (korvauksettoman määräajan), jos esimerkiksi päivärahan hakija on:

  • ilman pätevää syytä eronnut työstään tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen
  • kieltäytynyt koulutuksesta tai työstä
  • jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen.

Lista ei ole tyhjentävä.

Karenssien pituudet vaihtelevat 7 päivästä 60 päivään perusteesta riippuen ja TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Karenssiajalta ei ole oikeutta päivärahaan paitsi TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun aikana, jolloin päivärahaa maksetaan samanaikaisesti karenssin kanssa.

Takaisin alkuun ↑

Korotettu ansio-osa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna 200 päivää työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotetun ansio-osan määrä on 58 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää perusosan 95-kertaisen määrän, korotettu ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 35 prosenttia.

Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Takaisin alkuun ↑

Kulukorvaus

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Kulukorvausta voidaan maksaa myös ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta. Kulukorvaus on 9 tai 18 euroa (NORD-koulutuksessa 16,82 euroa) päivältä ja se on verotonta tuloa.

Takaisin alkuun ↑

L

Lapsikorotus

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta, joka on ajalla 1.8.–31.12.2022 yhdestä lapsesta 5,61 euroa, kahdesta yhteensä 8,23 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,61 euroa päivässä. Lapsikorotus maksetaan jäsenen alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.

Takaisin alkuun ↑

Lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa kassalle työvoimapoliittisen lausunnon, joka laaditaan sen jälkeen kun hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Lausunnosta käy ilmi muun muassa hakijan oikeus päivärahaan ja työllistymistä edistävän palvelun tai karenssin aika. Työvoimapoliittinen lausunto on kassaa sitova.

Takaisin alkuun ↑

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeudella (kutsutaan myös eläkeputkeksi) tarkoitetaan oikeutta päivärahaan enimmäisajan täyttymisen jälkeen. Lisäpäiväoikeuteen vaikuttaa syntymävuosi ja ikä. Lisäksi on tullut olla eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957-1960 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1961-62 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1963 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1964 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Takaisin alkuun ↑

Lomakorvaus

Pääsääntöisesti lomakorvaus maksetaan yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista. Jos kaikki lomat on pidetty työsuhteen aikana, ei lomakorvausta jää maksettavaksi. Lomakorvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomakorvausta ei pääsääntöisesti jaksoteta, eli sen maksaminen työsuhteen päättyessä ei siirrä ansiopäivärahan maksamisen aloitusajankohtaa myöhemmäksi.

Lomakorvauksesta voi olla poikkeavia säännöksiä työehtosopimuksesta riippuen.

Takaisin alkuun ↑

Lomapalkka

Lomapalkka on vuosiloma-ajalta maksettavaa vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon päivärahan määrää laskettaessa. Vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Takaisin alkuun ↑

Lomaraha

Lomarahalla tarkoitetaan entistä lomaltapaluurahaa, joka on suuruudeltaan 50 % loma-ajan palkasta. Lomaraha ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomarahasta voi olla poikkeavia säännöksiä työehtosopimuksesta riippuen.

Takaisin alkuun ↑

Lomautustodistus

Lomautustodistus on työantajan kirjoittama todistus, josta käy ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Lomautustodistus toimitetaan kassaan lomautuksen alkaessa.

Takaisin alkuun ↑

Lyhennetty työpäivä

Lomautus voidaan toteuttaa päivittäistä työaikaa lyhentämällä eli lyhennettynä työpäivänä, jolloin kassa maksaa soviteltua ansiopäivärahaa niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana lyhennettyä työpäivää on tehty.

Takaisin alkuun ↑

Lyhennetty työviikko

Lyhennetyssä työviikossa työaikaa lyhennetään yhdellä tai useammalla työpäivällä, jolloin lomautuspäiviltä voi saada ansiopäivärahaa.

Takaisin alkuun ↑

M

Maksuilmoitus

Lähetämme maksuilmoituksen jokaisen päivärahamaksun yhteydessä. Maksuilmoituksesta käy ilmi muun muassa päivärahan määrä, maksettu bruttosumma, ennakonpidätys, maksujakso, sekä laskureihin kertyneiden päivien lukumäärät.

eAsioinnissa voit valita, miten haluat maksuilmoituksen toimitettavan; tekstiviestillä, sähköisesti tai postitse.

Takaisin alkuun ↑

Muutosverokortti (etuutta varten)

Muutosverokortin etuutta varten voi pyytää verottajalta työttömyysetuuksien ennakonpidätystä varten esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta. Palvelun kautta voi lähettää muutosverokortin suoraan kassaan.

Kun muutosverokortti etuutta varten toimitetaan kassaan, muutetaan ennakonpidätysprosentti muutosverokortin mukaiseksi.

Takaisin alkuun ↑

O

Omavastuuaika

Ennen kuin päivärahaa aletaan maksaa, otetaan omavastuuaika. Omavastuuaika on viisi työttömyyspäivää tai sitä vastaava aika, ja sen on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan voidaan lukea päivät maanantaista perjantaihin, mutta ei niitä päiviä, joilta jäsenellä ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan.

Työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa myös omavastuun ajalta. Omavastuuaika otetaan, kun päivärahan määrä lasketaan.

Jos edellisestä omavastuuajasta ja päivärahan määrittelystä on alle vuosi, uutta omavastuuaikaa ei oteta työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta. Myöskään päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen.

Takaisin alkuun ↑

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa määritelty työllistymistä edistävä palvelu. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelun ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät enimmäisaikalaskuria.

Takaisin alkuun ↑

P

Palkanmäärittely

Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään työttömyyttä välittömästi edeltävän vähintään 26 palkallisen viikon vakiintuneesta työtulosta. Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy.

Jos edellisestä enimmäisajan alkamisesta on alle vuosi aikaa ja päivärahan suuruus on tällöin määritelty, uutta päivärahaa ei määritellä eikä omavastuuaikaa oteta 26 viikon työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta.

Takaisin alkuun ↑

Palkkatukityö

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Palkkatukityöstä työssäoloehtoa kerryttää 75 prosenttia. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Takaisin alkuun ↑

Päivien nollaus

Enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan aina, kun jäsen täyttää 26 viikon työssäoloehdon ja päiväraha määritellään uudelleen.

Takaisin alkuun ↑

S

Soviteltu päiväraha

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa jäsenelle, joka on vastaanottanut osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön (satunnainen työ) tai jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Sovitellun päivärahan määrä saadaan, kun kokonaan työttömän täydestä päivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujaksolla (hakemusjaksolla) ansaitusta, suojaosan ylittävästä palkkatulosta tai yritystoiminnan ansiotulosta. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa.

Takaisin alkuun ↑

Suojaosa

Ansiopäivärahassa on suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vaikuta maksettavan päivärahan suuruuteen. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa. Suojaosan määrä huomioidaan ennen ennakopidätystä, eli ns. bruttopalkasta.

Takaisin alkuun ↑

T

Todistus lisäpäivistä

Vuonna 1957 tai aiemmin syntynyt jäsen voi halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, jolloin tarvitaan todistus maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten.

Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Takaisin alkuun ↑

Tulorekisteri

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulojen maksajat, kuten työnantajat ja etuuden maksajat, ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti, jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen.

Hyödynnämme A-kassassa sähköisen tulorekisterin tietoja, kun käsittelemme jäsentemme etuushakemuksia. Muun muassa työnantajat ilmoittavat palkansaajien tulotietoja kansalliseen tulorekisteriin. A-kassa käyttää tulotietoja ansiopäivärahan määrän laskemista varten.

Takaisin alkuun ↑

Työaikapankki

Työaikapankkiin kerätään työntekijän tekemät ylityöt ja ne voidaan käyttää vapaina tai maksaa rahana myöhempänä ajankohtana.

Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta. Työaikapankista nostetun rahakorvauksen jaksotus tehdään samalla tavalla kuin työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vuosilomasta maksetun lomakorvauksen jaksotus.

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työpäivänä, työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltua päivärahaa maksettaessa tulona huomioon.

Takaisin alkuun ↑

Työllistymistä edistävä palvelu

Työllistymistä edistävät palvelut määritellään työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, kokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria.

Lue lisää työllistymistä edistävistä palveluista täältä.

Takaisin alkuun ↑

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon tarkastelujaksolla tarkoitetaan 28 kuukauden aikaa, jonka sisällä 26 viikon työssäoloehdon on täytyttävä.

Tarkastelujakso on työttömyyttä välittömästi edeltävät 28 kuukautta, mutta tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi sairaus, päätoiminen opiskelu ja lapsen syntymä.

Takaisin alkuun ↑

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

Takaisin alkuun ↑

V

Verotus

Palkkaverokorttia käytettäessä ansiopäivärahasta maksettava vero on aina vähintään 25 prosenttia, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata ja lähettää suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta.

Takaisin alkuun ↑

Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verovuoden verotettavasta tulosta tai vahvistetusta tappiosta. Verotuspäätöksellä näkyvät verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset.

Kassa tarvitsee henkilökohtaisen verotuspäätöksen viimeksi vahvistetusta verotuksesta silloin, kun jäsenellä on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa.

Takaisin alkuun ↑

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia jäsenen ansiopäivärahan määrästä. Vuorottelukorvausta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia.

Lue lisää vuorottelukorvauksesta täältä.

Takaisin alkuun ↑

#

80 prosentin suoja

Kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy enimmäisaikana, uudelleen laskettava päiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Tässä 80 prosentin vertailussa ei huomioida lapsikorotusta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy vasta  enimmäismaksuajan jälkeen.

Takaisin alkuun ↑