Työttömyysturvaan väliaikaisia muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset työttömyysturvaan ja lomautuksiin liittyviin lakeihin. Muutokset on tehty työmarkkinajärjestöjen alunperin tekemien ehdotusten pohjalta.

Tähän alle on koottu kaikki työttömyysturvaan ja työsuhteisiin liittyvät väliaikaiset lakimuutokset, jotka on tehty helpottamaan työntekijöitä ja yrityksiä koronapandemiakriisin aikana. Muutokset ovat voimassa 16.3. alkaen ja päättyvät 30.6./31.7. laista riippuen.

Katso tästä infovideo muutoksista:

 

Omavastuuaika

Väliaikaisen lakimuutoksen aikana ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muulloin työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa.

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020. Jos hakemuksesi on käsitelty ja omavastuuaika on otettu 16.3. jälkeiseltä ajalta, hakemuksesi korjataan takautuvasti automaattisesti.

Työskentelyedellytys (työssäoloehto)

Väliaikaisen lakimuutoksen aikana ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään noin kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Muulloin ansiopäivärahaa voi saada aikaisintaan kuuden kuukauden työskentelyn (26 kalenteriviikkoa) jälkeen.

Muutos koskee niitä henkilöitä, joilla

  • 26 viikon työssäoloehto ei täyty,
  • työssäoloehtoon on laskettu vähintään yksi työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeen, ja
  • ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020.

Muutos ei koske työssäoloehdon täyttymistä uudelleen. Jos siis sinulla on jo aiemmin täyttynyt 26 viikon työssäoloehto ja sen perusteella maksettava ansiopäivärahan enimmäisaika on kesken, ansiopäivärahaoikeus täyttyy uudelleen 26 viikon työskentelyn jälkeen.

Työskentelyviikko lasketaan työssäoloehtoon, kun töitä on tehty kalenteriviikon aikana (maanantaista sunnuntaihin) vähintään 18 tuntia.

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskisi 52 viikosta 26 viikkoon.

Lomautettujen enimmäismaksuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana.

Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.

Jos lomautuksesi on alkanut 16.3. jälkeen ja enimmäisaikalaskuriisi on kertynyt päiviä, ne korjataan takautuvasti automaattisesti.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista.

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.-30.6.2020.

Muutokset lomautuskäytäntöihin

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä.

Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Muutokset koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Muutokset lomautuksiin ja työsuhteen päättämisiin

  • Työnantajalla oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
  • Työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 14 päivästä viiteen päivään
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään
  • Koeaikapurku on mahdollinen tuotannollis-taloudellisin perustein
  • Lomauttaminen voi perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Sopimukseen perustuvan lomauttamisen edellytyksenä on, että lomauttaminen on määräaikainen ja se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Nämä muutokset työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin ovat voimassa 30.6. saakka.