Päiväraha sovitellaan jatkossa palkanmaksupäivän mukaan

Ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna, kun teet työttömyyden aikana esimerkiksi osa-aikaista työtä. Jatkossa palkkatulot vähennetään päivärahasta silloin, kun sinulle maksetaan palkka. Päivärahahakemuksesi käsittelyä ei enää viivästytä palkkatietojen odottaminen.

Työttömyysaikana saatu palkkatulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun palkka tosiasiallisesti maksetaan päivärahan hakijalle. Tätä kutsutaan soviteltavan päivärahan maksuperusteisuudeksi. Lakimuutos astui voimaan 1.4.2019. Tätä ennen työttömyysaikana tehty työ ja siitä saatu palkkatulo vaikuttivat ansiopäivärahan määrään ansaintaperusteisesti, eli sinä hakujaksona, jonka aikana työtunnit on tehty.

Kun käsittelemme hakemustasi, palkkatietojen odottaminen ei enää viivästystä hakemuksesi käsittelyä, jos palkka maksetaan sinulle myöhään esimerkiksi viikkoja työnteon päättymisen jälkeen. Sen hetkinen käsittelytilanne voi kuitenkin vaikuttaa hakemuksesi käsittelyaikaan, koska hakemukset otetaan käsittelyyn niiden saapumisjärjestyksessä.

Voit täyttää hakemuksen kuten ennenkin, mutta muista merkitä työpäivät ja työtunnit huolellisesti hakemukseen, jotta sitä ei tarvitse jälkikäteen korjata. Tällöin vältytään myös tilanteelta, jossa maksettua päivärahaa joudutaan muuttamaan.

Päivärahahakemuksesi maaliskuun ja huhtikuun taitteessa

Jos haet soviteltua päivärahaa siten, että hakujakso koskee maalis- ja huhtikuuta, päivärahahakemuksesi käsitellään poikkeuksellisesti sekä ansainta- että maksuperusteisesti.

Teet osa-aikatöitä, ja haet päivärahaa ajalta 18.3. – 14.4.2019. Palkka maksetaan osa-aikatyöstä 15.4.2019. Ajalta 18. – 31.3.2019 ansaitsemasi tulot vähennetään ajalta 18. – 31.3.2019 maksettavasta päivärahasta, jos tulot ylittävät suojaosan. Ajalta 1. – 14.4.2019 ansaittuja tuloja ei sovitella lainkaan ja päiväraha maksetaan täytenä ajalta 1. – 14.4.2019, koska palkka on maksettu 15.4.2019.

Päivärahahakemuksesi käsittelyssä ei välttämättä ole siis virhettä, jos päiväraha maksetaan maaliskuussa vähennettynä ja huhtikuun osalta saat täyttä päivärahaa. Jos huomaat hakemuksessasi virheen, joka ei johdu maksuperusteisesta sovittelusta, ota yhteyttä puhelinpalveluumme.

Huhtikuusta alkaen palkka vaikuttaa päivärahaan palkanmaksupäivän mukaan

Osa-aikatyön tai lyhytkestoisen työn alkaessa ensimmäiseltä hakujaksolta maksetaan täyttä etuutta, jos palkka maksetaan vasta seuraavan hakemuksen aikana. Toimita palkkatiedot sen hakemuksen yhteydessä, johon palkkapäivä kohdistuu.

Aloitat osa-aikatyön 8.7.2019. Heinäkuun palkka maksetaan 15.8.2019. Heinäkuun hakemuksen ajalta 1. – 31.7.2019 sinulle maksetaan täyttä päivärahaa. Elokuun hakemuksen ajalta 1. – 31.8.2019 sovitellaan heinäkuussa tehdyn työn palkkatulo, koska palkanmaksupäivä on 15.8.2019.

Jos työaikasi osa-aikatyössä ylittää 80 prosenttia vastaavassa tehtävässä toimivan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta päivärahan hakujakson aikana, ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi. Työtunnit vaikuttavat päivärahan maksamiseen palkanmaksun ajankohdan mukaisesti huhtikuusta alkaen.

Työskentelet osa-aikaisesti heinäkuussa. Palkka maksetaan sinulle 15.8.2019. Kokoaikaisen työntekijän työaika alalla on 40 tuntia viikossa. 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta on 137,60 tuntia kalenterikuukauden aikana. Olet tehnyt heinäkuussa töitä 140 tuntia, eli työaikasi ylittyy. Elokuun hakemuksesi ajalta 1. – 31.8.2019 hylätään heinäkuussa tehtyjen tuntien perusteella.

Muilta osin muutos ei vaikuta soviteltavan päivärahan määrän laskentaan eikä esimerkiksi 300 euron tai 279 euron suojaosaan.

Soviteltava päiväraha maksetaan työnteon ajankohdan mukaan tietyissä tilanteissa

Päivärahaa voidaan poikkeuksellisesti maksaa myös sen perusteella, milloin työ on tehty. Ansaintaperusteinen soviteltava päiväraha saattaa tulla kysymykseen, jos olet esimerkiksi lomautettu lyhennetylle työviikolle ja saat muuta tuloa osa-aikatyöstä tai yritystoiminnasta.

Työssäoloehdon seuranta ja aktiivisuuden kertyminen

Työssäoloehdon seurantaan ja aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen ei tule muutosta, sillä työssäoloehdon täyttävät viikot ja aktiivisuus huomioidaan sen perusteella, milloin työ on tehty.

Jos työssäoloehtosi täyttyy, päivärahahakemus voidaan käsitellä vasta sitten, kun olet toimittanut kassaan palkkatiedot 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta. Työssäoloehdon täyttyessä tulee varautua siihen, että hakemuksen käsittelyssä voi olla viivettä, jos palkka maksetaan myöhään työnteon päättymisen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että jokainen työssäoloehtoa täyttävä viikko tulee tarkistaa erikseen etuuskäsittelijän toimesta, jotta voimme varmistaa työssäoloehdon täyttymisen.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu tulee edelleen maksaa sen ajankohdan perusteella, kun työ on tehty.

Teet lyhyen keikkatyön heinäkuussa 10. – 19.7.2019. Palkka tästä työstä maksetaan vasta elokuussa, mutta jäsenmaksu tulee maksaa työnteon ajankohdan mukaan. Käytä heinäkuulle tarkoitettua viitenumeroa, jonka eräpäivä on 15.8.2019.

Lähde: tyj.fi

Lisätietoja maksuperusteisesta sovittelusta saat tarvittaessa työttömyyskassan asiakaspalvelusta, puh. 020 690 455.