Työttömyysturvan ja työskentelyn yhteensovittaminen helpottuu

Ansiopäivärahaan vaikuttavat soviteltavat palkkatulot huomioidaan huhtikuusta alkaen sen ajankohdan mukaan, kun palkka maksetaan päivärahan hakijalle. Lakimuutos helpottaa osa-aikaista tai satunnaisesti työtä tekevän työttömän työnhakijan ansiopäivärahan hakemista.

Huhtikuussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä työttömyysaikana tehty osa-aikainen tai lyhytkestoinen työ ja siitä saatu palkkatulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun palkka tosiasiallisesti maksetaan päivärahan hakijalle. Tätä kutsutaan soviteltavan päivärahan maksuperusteisuudeksi. Tällä hetkellä työttömyysaikana tehty työ ja siitä saatu palkkatulo vaikuttavat ansiopäivärahan määrään ansaintaperusteisesti, eli sinä hakujaksona, jonka aikana palkka on ansaittu.

Tähän mennessä soviteltavan päivärahan kannalta ongelmallista on ollut työntekoajankohtaan nähden myöhäinen palkanmaksuajankohta. Kassa tarvitsee palkkatiedot käsitelläkseen hakemuksen, mutta päivärahan hakija ei ole välttämättä voinut toimittaa palkkatietoja, jos hän ei ole niitä vielä saanut. Pahimmassa tapauksessa hakija on joutunut odottamaan päivärahan ja palkan maksamista useita viikkoja. Jatkossa katkokset päivärahan maksamisessa kuitenkin vähenevät, koska kassaan toimitetaan palkkatiedot sen hakemuksen yhteydessä, johon palkkapäivä kohdistuu. Osa-aikatyön alkaessa ensimmäiseltä hakujaksolta maksetaan täyttä etuutta, jos palkka maksetaan vasta seuraavan hakemuksen aikana.

Päivärahan hakijan kannalta muutos sujuvoittaa osa-aikaisen tai lyhytkestoisen työn vastaanottamista, koska maksuperusteisuuden myötä taloudellisen tilanteen ennakointi on helpompaa. Päivärahahakemuksen käsittelyä ei viivästytä palkkatietojen valmistuminen, sekä pienempää päivärahaa kompensoi samaan aikaan työstä saatu palkka.

Muilta osin muutos ei vaikuta soviteltua päivärahaa koskevan määrän laskentaan. Lisäksi työssäoloehtoa ja aktiivisuusedellytystä seurataan edelleen sen perusteella, milloin työ on tehty.