Yrittäjän perheenjäsenen asemaan kehitteillä lakimuutos

Hallitus on ehdottanut lakimuutosta yrittäjän perheenjäsenen asemaan työttömyysturvalakia sovellettaessa. Tähän asti perheen osittain tai kokonaan omistamassa yrityksessä työskentelevä perheenjäsen on saatettu katsoa yrittäjäksi työttömyysturvassa, vaikka hän itse ei omistaisi yrityksestä mitään eikä käyttäisi ääni- tai määräysvaltaansa siinä. Perheenjäseneksi lasketaan puoliso, lapsi tai vanhempi, joka asuu samassa taloudessa.

Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että jatkossa pelkkää työskentelyä perheen omistamassa yrityksessä ei katsottaisi yrittäjyydeksi. Edellytyksenä ansiopäivärahan myöntämiselle olisi tällöin se, että henkilö olisi kerryttänyt 52 työssäoloehdon täyttävää viikkoa palkansaajakassan jäsenenä. Tämän lisäksi hän ei ole voinut olla omistavassa asemassa yrityksessä 12 kuukauteen. Tällä hetkellä kaikkia palkansaajakassan jäseniä koskee 26 viikon työssäoloehto, mutta lakimuutoksen tullessa voimaan 26 viikon työssäoloehdon rinnalle syntyisi 52 viikon työssäoloehto niille henkilöille, jotka työskentelevät perheyrityksessä mutta eivät omista yrityksestä mitään. Näiden kahden työssäoloehdon kerryttäviä töitä ei voisi kuitenkaan lakimuutoksen myötä yhdistää, eli työtä tulisi kertyä joko perheyrityksessä 52 viikkoa tai muilla työnantajilla 26 viikkoa.

Työttömyysturvan näkökulmasta tämä vähentäisi epäselvyyttä niissä tilanteissa, joissa henkilö itsekään ei välttämättä ole ollut tietoinen yrittäjän asemastaan esimerkiksi hakiessaan päivärahaa palkansaajakassasta. Jos yrittäjän perheenjäsen, joka ei omista yrityksestä mitään, on vakuuttanut itsensä palkansaajakassaan tähän mennessä, ansiopäivärahaa ei ole palkansaajakassasta voitu myöntää, koska hänen olisi tullut vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa. Jatkossa yrittäjän perheenjäsen, jolla ei ole omistusosuutta yrityksestä, voisi vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa, koska hänet katsotaan työttömyysturvalaissa palkansaajaksi.

Lakimuutoksen on hallituksen esityksen mukaan tarkoitus astua voimaan 1.7.2019 alkaen. Käytännössä yrittäjän perheenjäsen, jolla ei ole omistusosuutta yrityksestä, katsottaisiin palkansaajaksi tästä lähtien. Tätä edeltävä työskentelyaika perheyrityksessä ei kerryttäisi 52 viikon työssäoloehtoa, vaan se tulisi täyttää 1.7.2019 alkaen kokonaisuudessaan.