Lyhytkestoisen työn vastaanottamista ollaan helpottamassa lakimuutoksella

Työttömyysturvalain soviteltua päivärahaa koskevia säännöksiä ollaan muuttamassa siten, että päivärahan maksaminen nopeutuisi työn vastaanottamistilanteessa. Voimassa olevan lain mukaan osa-aikatyötä tai keikkatyötä tekevän henkilön työttömyyspäivärahan määrään vaikuttaa vähentävästi sen kuukauden tulo, jona työ on tehty. Jos esimerkiksi ajalla 1.9. – 30.9. on tehnyt osa-aikatyötä, vaikuttaa syyskuulta maksettavaan työttömyyspäivärahaan vähentävästi kyseisellä ajalla ansaittu palkka. Koska palkka usein maksetaan vasta seuraavassa kuussa, päiväraha voidaan maksaa vasta palkan maksamisen jälkeen. Jos palkanmaksupäivä on esimerkiksi 31.10., voidaan syyskuun päiväraha maksaa vasta silloin. Tämän vuoksi osa-aika- tai keikkatyön vastaanottaminen saattaa viivästyttää huomattavasti työttömyyspäivärahan maksamista.

Lakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan työttömyyspäivärahaan vaikuttaisi vähentävästi se palkka, joka maksetaan työttömyyspäivärahan hakemusjakson aikana. Käytännössä syyskuussa tehdystä työstä ansaittu palkka vaikuttaisi vähentävästi vasta lokakuun päivärahaan. Näin ollen osa-aikatyön alkaessa saisi syyskuulta täyden päivärahan, koska syyskuussa ei makseta vielä lainkaan palkkaa. Näin työttömyyspäivärahan määrään vaikuttaisi jatkossa henkilön todelliset kyseisen kuukauden aikana saamat tulot.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on hakemusjaksolla enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jatkossa työaikaa tarkasteltaisiin edelleen todellisten tehtyjen tuntien mukaan, mutta jos palkka tehdystä työstä olisi maksettu esimerkiksi vasta seuraavassa kuussa, vaikuttaisi mahdollinen työajan ylittyminenkin seuraavan kuukauden hakemusjakson maksuun. Esimerkiksi, jos ajalla 1.9. – 30.9. on tehnyt osa-aikatyötä yli 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta ja palkka maksetaan lokakuussa, maksettaisiin syyskuun päivärahahakemus normaalisti. Vasta lokakuun päivärahahakemus hylättäisiin ylittyneiden työtuntien vuoksi.

Työssäoloehtoa tehdyt työt kerryttäisivät kuten tähänkin asti. Työssäoloehtoon työt huomioitaisiin palkkoineen jatkossakin niille viikoille, jolloin työt on tosiasiallisesti tehty. Tähän ei vaikuttaisi se, mille ajalle palkka vaikuttaa vähentävästi päivärahaan.

Myöskään aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuden kertymiseen palkkatyöstä ei suunniteltu lakimuutos aiheuttaisi muutoksia. Palkkatyön tuntien mukainen aktiivisuus kertyisi edelleen niille ajoille, jolloin palkkatyö on todellisuudessa tehty.

Ehdotettu lakimuutos ei aiheuttaisi muutoksia lyhennetylle työviikolle tai sääestesyystä lomautetuille. Muutos ei myöskään koskisi niitä, joilla viikoittaista työaikaa olisi lyhennetty lomautuksen vuoksi ja henkilö saisi tuloja myös osa-aika- tai alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä. Edellä mainituista lomautustapauksissa päiväraha soviteltaisiin edelleen samalla tavalla kuin nytkin, eli soviteltava palkka vaikuttaisi vähentävästi päivärahaan ajalla, jolloin työ on tosiasiallisesti tehty. Sen sijaan lyhennetylle työpäivälle lomautettujen osalta päivärahaan vaikuttaisi vähentävästi se palkka, joka maksetaan hakemusjakson aikana.

Lakimuutoksen tarkoituksena on tukea osittaista työllistymistä ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista. Tällä vähennettäisiin työn vastaanottamiseen liittyviä byrokratia- ja taloudellisia loukkuja. Lakimuutoksen toisena tavoitteena on, että muutokset parantaisivat kansallisen tulorekisterin käytettävyyttä soviteltua työttömyysetuutta maksettaessa. Näin vähennettäisiin työttömyysetuuden hakijan, työnantajan ja Kelan sekä työttömyyskassojen hallinnollista taakkaa.

Hallituksen esitys löytyy verkosta:https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180220.pdf